Page 3 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 3

kázání petra jaška	

 Ježíšův plivanec

  kázání z vězeňské kaple

  Cestou uviděl člověka, který byl od narození
  slepý. Jeho učedníci se zeptali: „Mistře, kdo
  se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý?“
  (Jan 9,1–2)

                                         Petr Jašek káže na Štědrý den 2016
                                         ve vězeňské kapli v Chartúmu.

  Když procházel kolem, všiml si Ježíš člověka slepého od narození. Tento text
nám dává tušit, že Kristus tohoto člověka záměrně vyhledal, aby ho uzdra-
vil. Vidíme zde aktivitu na straně Ježíše.

  Podle otázky Ježíšových učedníků: „Rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý?
On sám, nebo jeho rodiče?“ (Jan 9,2) můžeme usuzovat, že židé věřili, že člo-
věk může zhřešit již v lůně matky. (Podobně i farizeové se domnívali, že se
celý narodil v hříších – verš 34). Ježíš je však vyvádí z jejich teologických
spekulací a prohlašuje, že se ten člověk narodil slepý, aby se na něm zjevily
Boží skutky. Místo jejich spekulací Ježíš nepokrytě mluví o tom, že přijde
noc, kdy nikdo nebude moci pracovat a že on je světlo, které přišlo na svět
a osvěcuje každého člověka (Jan 1,9).

  Ježíš, který obvykle uzdravoval pouhým slovem (jak to vidíme např.
u Mk 10,52: A Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“) či dotekem (Matouš
9,29: Na to se dotkl jejich očí a řekl: „Staň se vám podle vaší víry!“), tentokrát
volí poměrně ojedinělý způsob „techniky uzdravení“ (podobný též u uzdra-
vení jiného slepého u Mk 8,23) nebo uzdravení hluchoněmého (Mk 7,33:
Vzal si ho stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho
jazyka), Ježíš plivne na zem, udělá ze sliny a prachu bláto, kterým slepému
potře oči, a pošle ho, aby se šel umýt do rybníka Siloe (Poslaný).

  Podíváme­‑li se na situaci slepce s Ježíšovými slinami na očních víčkách
pohledem Starého Zákona, tak se vlastně ocitl v potupné situaci. Když Áron
a Miriam začali zpochybňovat výlučnost Mojžíšova povolání Hospodinem,
Miriam byla stižena malomocenstvím. Mojžíš úpěnlivě prosil Hospodina za
její uzdravení, ale Hospodin mu řekl: „Kdyby jí otec naplival do tváře, což by
nenesla hanbu po sedm dní?“ (Numeri 12,14 CSP) Kontakt s lidskou slinou
člověka znečišťoval, ale kontakt s Boží slinou má účinek uzdravující.

  Spojením svých úst (plivl na zem) a prachu země (Gn 3,19: Prach jsi a do
prachu se navrátíš) však Ježíš manifestuje své Božské stvořitelské schop-
nosti. Dává nám tušit, že on je tím Slovem, které bylo na počátku u Boha,
   1   2   3   4   5   6   7   8