Page 5 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 5

Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: ‚Vidíme‘,
proto váš hřích zůstává.“ (verše 39–41).

  Ježíš odhaluje duchovní slepotu farizeů. Tato duchovní slepota je důsled-
kem hříchu pýchy: Vy však říkáte: ‚Vidíme‘.

  Farizeové se považovali za nejortodoxnější židy. Byli obřezáni osmého
dne, od mládí dodržovali veškeré zákonem i tradicemi požadovanými ri­tuály.
Pravidelně četli zákon i proroky. Byli to učitelé Zákona. Přesto byli duchovně
slepí.

  I v dnešní době se může odehrávat podobný scénář: člověk může být
pokřtěn jako nemluvně, vyrůstat v křesťanském prostředí, chodit pravidelně
do kostela, opakovat naučené modlitby, účastnit se náboženského života.
Dokonce může být i duchovním, učitelem náboženství, a přesto může být
duchovně slepý.

  MY VŠICHNI JSME SE NARODILI DUCHOVNĚ SLEPÍ.
  Abychom duchovně prohlédli, musíme se narodit znovu.
  V páté kapitole epištoly Římanům čteme: Proto jako skrze jednoho člověka
vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi,
protože všichni zhřešili.
  A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsou-
zení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedl-
nění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými,
tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. (verše 12;
18–19)
  Z tohoto textu zřetelně vidíme několik protikladů:
  na jedné straně odsouzení, na druhé ospravedlnění,
  na jedné straně neposlušnost, na druhé poslušnost,
  na jedné straně hřích, na druhé odpuštění.
  U Jeremiáše 17,9 čteme, že (lidské) „Srdce je lstivé nade vše, je nevyléči-
telné. Kdo mu porozumí?
  A dále u Ezechiela 11,19–20: A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím
do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité,
aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým
lidem a já budu jejich Bohem.
  Ježíš tě přivedl sem, přichází za tebou, hledá tě. Chce uzdravit tvoji
duchovní slepotu. Chce ti dát nové srdce.
  Všichni jsme byli zvyklí sedět a žebrat. Řekni nyní Ježíši: „jsem slepý a chci
duchovně prohlédnout.“ Ježíš tě hledá a chce, abys prohlédl.
  Také ve Zjevení Janovu čteme: Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem,
nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý.
Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, bílé šaty,
aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání svých
očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň
pokání. Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře,
k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám used-
nout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na
jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“ (3,17–22)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10