Page 6 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 6

Možná se považuješ za duchovně bohatého a nemáš pocit, že by ti něco
scházelo.

  A nevíš – nemáš to pravé duchovní poznání – že jsi ubohý, politování-
hodný a chudý, slepý a nahý.

  Radím ti, abys ode mne koupil … mast k pomazání svých očí, abys viděl.
Abys duchovně prohlédl.

  A u proroka Izajáše stojí: Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá
peníze. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno
a mléko. (55,1)

  Nejlepší mast k pomazání tvých očí je JEŽÍŠŮV PLIVANEC a bláto jím
udělané z prachu země. Jinými slovy: nejlepší mastí pro náš duchovní zrak
je to, co vychází z Kristových úst – Jeho Slovo. Položme si otázku: kolik času
věnujeme četbě a studiu Božího Slova? Věnujeme mu dostatečnou pozor-
nost? Jak často hledáme Jeho tvář? Možná nám pomůže malé srovnání: kolik
času věnujeme Božímu slovu v porovnání s jinými svými zálibami, televizí,
internetem… Moderní lidé současné doby tráví velkou část svého dne na
Facebooku. Hodně jsem o tomto novém slově přemýšlel: face = tvář, book =
kniha. Kolik času věnujeme hledáním Boží tváře oproti sycením se více či
méně nedůležitými informacemi svých „přátel“ na Facebooku. Čí tvář hle-
dáme více – Boží, či tohoto světa?

  Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu
vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

  Jestliže slyšíš Jeho hlas, neváhej mu otevřít své srdce.
  On tě chce pozvat na svoji večeři, na nebeskou hostinu.
  O tom čteme v Lukášově evangeliu: Tam bude pláč a skřípění zubů, až
spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale
vás vyženou ven.
  A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat
v Božím království. (13,28–29).
  Pán tě zve na svou hostinu ve věčnosti.
  Na závěr mi dovolte dvě otázky:
  1. Jak je to s Tvým duchovním zrakem? Už jsi „prohlédl“? Narodil jsi
se znovu (z vody a z Ducha)? Jestli ne, neváhej otevřít dveře svého srdce
Ježíši.
  2. Možná je to dávno, co jsi duchovně prohlédl, nyní však máš pocit,
že máš vše a nic nepotřebuješ. Duchovně jsi zvlažněl. Nepotřebuješ mast
k pomazání svých očí, abys viděl?
  Petr Jašek

[Petr Jašek (1963) – Český křesťanský a humanitární pracovník, člen českého Hlasu mučedníků
a spolupracovník amerického The Voice of The Martyrs. Při své cestě na podporu súdánských
křesťanů byl v prosinci 2015 zatčen na letišti v Chartúmu a čtrnáct měsíců byl vězněn v tamním
vězení, odkud byl propuštěn po silném tlaku mezinárodního společenství a úspěšného vyjednávání
české diplomacie. Se svou manželkou a dvěma dětmi žije poblíž Prahy. Toto kázání bylo Petrem
Jaškem původně sestaveno a poprvé kázáno v chartúmském vězení jeho súdánským spoluvězňům.]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11