Page 7 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 7

Aktuální úvodník	

 Další milion Biblí na frontových liniích

   Během našich setkání s pronásledovanými křesťany slyšíme od nich
různé prosby. Tou nejčastěji vyslovovanou je naléhavá žádost, abychom
se za ně modlili. A k ní většinou jedním dechem dodávají: „Potřebujeme
Bible!“ Naléhavá potřeba Božího slova v totalitních zemích i na dalších mís-
tech, kde jsou křesťané pronásledováni, je v centru našeho úsilí již více než
padesát let, tedy od chvíle, kdy manželé Wurmbrandovi začali organizovat
pašování Biblí do zemí za železnou oponou. Od té doby se naše činnost na
tomto poli trvale rozšiřovala. Komunistické vlády dosažitelnost Biblí vždy
více či méně omezovaly a podobně i mnohé islámské režimy se důsledně
snaží potrestat každého, kdo by se odvážil vlastnit Písmo mimo jejich dohled
nebo dokonce Bible šířit.

   Odmítáme zastrašovací taktiky těch vlád, které prohlašují šíření Biblí za
ilegální činnost, nebo násilné výhrůžky příslušníků teroristických skupin
na adresu těch, u koho by Bible objevili. Je naprosto nepřípustné, aby něk-
teré režimy považovaly Bible za ilegální artikl, podobně jako demokratické
země pohlížejí na drogy či zbraně. Chceme stát na straně těch křesťanů,
kteří raději poslouchají Boha než lidi (Skutky 5,29), a pokud jsou někde Bible
považovány za ilegální, nezbývá než se stát jejími pašeráky.

   Naši křesťanští spoluvěřící ochotně riskují a snášejí pronásledování, věz-
nění nebo bití, aby mohli někomu dalšímu předat Boží slovo. Považujeme za
svoji čest, pomáhat jim v jejich nasazení. Hledáme nové způsoby a cesty, jak
se dostat do dalších inkriminovaných oblastí různých končin světa. Bez Boží
moudrosti a požehnání a mnoha modliteb to však nepůjde. Ale Bůh se k naší
práci na tomto poli již v minulosti přiznával a jen za minulý rok jsme ve zmí-
něných nepřátelských oblastech distribuovali přes jeden milion Biblí.

   Dnešní pašeráci Biblí mají vyvinuté vlastní sofistikované způsoby a spo-
lečně s nimi se nám daří přes hranice dostávat desetitisíce výtisků Pís-
ma nebo zřizovat v totalitních zemích vlastní ilegální tiskárny. V někte-
rých zemích s represivními
režimy používáme pokro-
čilé technologie k obchá-
zení firewallů, abychom
v nich mohli distribuo-
vat Bible v digitální podo-
bě, zatímco jinde naši spo-
lupracovníci cestují pěšky
celé dny do nejodlehlejších
vesnic, aby tam jako odmě-
nu za své úsilí předali utla-
čovaným křesťanům výtis-
ky Písma.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12