Page 8 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 8

Přál bych vám vidět jejich radostné tváře. V mnoha případech se tito
věřící celá léta modlili, aby jednou mohli mít svoji osobní Bibli. A cítím při
každé takové příležitosti nesmírnou radost a mám to za velikou čest, že
Bůh za svůj nástroj k této službě použil Hlas mučedníků a že právě naším
prostřednictvím odpověděl na modlitby těchto svých věrných vyzna-
vačů.

   Na několika dalších stránkách si budete moci přečíst několik inspirujících
příběhů z tohoto neobvyklého misijního pole. A já se modlím a doufám, aby
ve vás tyto příběhy vzbudily ještě větší touhu nacházet v Písmu duchovní
poklady a trávit více času nad jeho poselstvím.

   Prostřednictvím vroucích modliteb můžeme pro Boží království vykonat
velké věci. Pamatujme tedy ve svých prosbách také na ty, kteří dosud nemají
svoji Bibli, ačkoli po ní možná již řadu let touží.

   – Jim Dau, výkonný ředitel Hlasu mučedníků USA.

Pronásledovaná církev dnes	

 Jakým způsobem pašujeme Bible

   Čtyři inspirativní příběhy z misijního pole

   Přístup k Božímu slovu by neměl být nikde na světě odmítán ani omezo-
ván. Dnešní pašeráci Biblí jsou často vládami svých zemí a dokonce i mno-
hými vlastními spoluobčany považováni za kriminální živly, a to jen kvůli
tomu, že chtějí více poslouchat Boha a řídit se Jeho slovem. Velmi nás v tomto
ohledu oslovily nedávné zprávy, které jsme obdrželi od našich zámořských
spolupracovníků, kteří svoji křesťanskou službu zasvětili právě pašování
Biblí. Některá místní jména, popř. i další detaily, jsme zde ovšem z bezpeč-
nostních důvodů museli pozměnit.

   Bible v pivních basách
   Po řadu let Hlas mučedníků zřizoval a podporoval v mnoha totalitních
zemích ilegální tiskárny Biblí a v této činnosti pokračujeme až do součas-
nosti. Technologický rozvoj sice tomuto tajnému tištění nebývale napomáhá,
nicméně některé nejjednodušší metody patří stále k těm nejlepším. V jedné
z těch zemí, kde se Bible tisknou tajně v ilegální tiskárně, jsou knihy pře-
pravovány z místa na místo v pivních přepravkách, aby tak unikly jakékoli
nevítané pozornosti nežádoucích očí.

   „Zaplavili jsme náš národ Božím slovem!“
   V jiné zemi, kde v současnosti panuje vůči evangeliu extrémní nepřátel-
ství, došlo k tomuto neblahému stavu během krátké doby v důsledku stát-
ního převratu. Jednou z bezprostředních akcí nového režimu, který si vzal za
cíl eliminovat ze své země křesťanství, bylo tvrdé omezení ohledně dovozu
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13