Aktuálně

 

01. 10. 2016

Vyjádření k případu Petra Jaška vězněného v Súdánu

 

 

(z české redakce Hlasu mučedníků)

 

Dne 10. prosince minulého roku byl na chartúmském mezinárodním letišti zatčen krátce před plánovaným odletem ze země dlouholetý pracovník naší organizace Petr Jašek, který do Súdánu přicestoval, aby se setkal s několika křesťanskými představiteli a předal jim finanční dar. Až o týden později po Petrově zatčení na letišti se jeho rodina oficiálně dozvěděla, co se stalo. Do té doby byl nezvěstný a zůstávala ve hře stále ta nejhorší možnost – že byl zabit nebo unesen.

 

V následujících týdnech a měsících probíhala diplomatická jednání, která byla ze súdánské strany přerušována celými týdny mlčení a ignorováním úsilí českých diplomatů, kteří v celé věci projevovali zájem, přesahující někdy rámec jejich profesní povinnosti. Po tuto dobu existovala dohoda všech zainteresovaných stran, že se podrobnosti případu nebudou nikterak zveřejňovat. Vycházelo se z několika předchozích podobných případů, kdy se poměrně rychle podařilo tichou diplomatickou cestou vyjednat propuštění. Co se v těchto dlouhých týdnech a měsících dělo s Petrem Jaškem jsme se mohli jen domnívat a doufat, že súdánská tajná policie musí brát ohledy na to, že jde o cizího státního příslušníka, navíc ze země, která má se Súdánem rámcově dobré a rozvíjející se vztahy. Po několika týdnech vazby došlo také již k prvním návštěvám českých diplomatů v súdánském vězení a krátkým rozhovorům s Petrem, zpočátku ovšem jen za přítomnosti vyšetřovatelů. Díky spolupráci se zástupci švýcarského zastupitelského úřadu v Chartúmu mu byly následně dopraveny nějaké léky a vitamínové preparáty. Všechny další podrobnosti o podmínkách jeho vězení ale zůstávaly nejasné a přicházející zprávy měly často protichůdný charakter.

 

Zainteresovaní diplomaté od počátku v jednáních se súdánskou stranou poukazovali na skutečnost, že Petr Jašek vždy byl a je pouze humanitárním pracovníkem, jehož aktivity nezasahují do politiky a naléhali, aby Petra buď propustili, anebo proti němu oficiálně vznesli konkrétní obvinění. Jelikož však v afrických zemích platí povětšinou dosti odlišná pravidla než v Evropě, nesetkalo se toto naléhání s odezvou a situace zůstávala v dalších týdnech nezměněna.

 

Až začátkem května obdržela rodina od českých diplomatů krátký dopis od Petra psaný v angličtině. Tento dopis svědčil o jeho intenzivním modlitebním zápase i Božích ujištěních, která ve vězení často zakouší. Mimo jiné v něm stálo: Tato zkouška není nad naše síly, Pán je věrný a poctivý a připravil nám východisko. Prosím, buďte silní v Pánu a věřte mu, že má vše pod kontrolou a že on je ten, kdo má klíč k mojí cele.

 

 

Významnější změna pak nastala v červnu, kdy súdánské úřady české straně oznámily, že ukončily fázi vyšetřování a začnou připravovat soudní proces. V této době pak došlo k určitému uvolnění, které bylo korunováno skutečností, že Petr směl mít ve vězení u sebe českou Bibli. Koncem června pak diplomaté rodině také předali další dopis, stále sice ještě v angličtině, přesto však prozrazující, že celý případ snad již konečně vstoupil do optimističtější fáze. V tomto dopise Petr mimo jiné napsal: Po třech týdnech jsem přečetl celou Bibli a nyní jsem začal zase znovu a tak jsem načerpal spoustu radosti (Žalm 86,4), síly (Žalm 86,16), naděje (Žalm 62,6) a útěchy (Žalm 94,19) z celého Písma, zejména pak ze Žalmů… V dalším dopise pak prozrazuje, že Bibli četl v této době na samovazbě, kde bylo jen malé okénko a tedy málo světla a musel proto číst vestoje, co nejvíce natažen k oknu. Nejvíce k němu podle jeho slov promlouvala Pavlova slova, jednak z epištoly Římanům: Pokládám totiž utrpení nynějšího času za nic ve srovnání s budoucí slávou, která se na nás zjeví (Ř 8,18); a také z 2. Korintským 4,17–18: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

 

V dalším dopise z konce července pak Petr píše: Mám se dobře a jásám z přítomnosti našeho Pána! Našel jsem obrovský zdroj pokoje, síly, radosti a naděje, když vzdávám díky Bohu. Měli bychom vzdávat díky Bohu za všech okolností.

 

Z těchto dopisů ovšem také vysvítá, že k duchovní radosti a výšinám vedla cesta těžkých okamžiků samovazby, smutku z odloučení od rodiny i vystavení kriminálnímu vězeňskému prostředí.

 

V srpnu také konečně začal stále odkládaný proces. Ten je veden proti Petrovi a třem dalším súdánským křesťanským představitelům. V procesu je Petr obviňován ze zločinů, které připomínají naše žaloby z dob komunistické totality: špionáž a rozvracení republiky a také z ilegálního překročení hranice. K tomu mělo dojít před několika lety, kdy Petr Jašek cestoval po Jižním Súdánu a tehdy se snad dostal do oblasti, která již spadá do severní části, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o zelenou hranici bez jasného označení, je i toto obvinění vágní a zástupné. Probíhající soudní líčení se podle Petrových slov velmi táhnou a jsou znovu a znovu odročována. Forma procesu se navíc značně liší od našich evropských zvyklostí.

 

Po čtyřech měsících samovazby a pobytu mezi kriminálními spoluvězni, může nyní Petr pobývat na velké cele s ostatními vězněnými súdánskými křesťany, se kterými má podle svých slov pozoruhodné duchovní obecenství. I tato skutečnost znamená velikou úlevu.

 

Začátkem září byl během jednoho přelíčení Petr odveden do kanceláře, kde se setkal se zástupci některých cizích zastupitelských úřadů v Chartúmu, které jeho případ pozorně sledují. Petr mohl přítomným diplomatům z amerického, britského, švýcarského a evropského zastupitelství sdělit některé detaily svého uvěznění a probíhajícího procesu a od nich zase přijmout ujištění o jejich zájmu, podpoře i skutečnosti, že jeho případ je již nyní také projednáván v OSN.

 

V posledním předaném dopise pak Petr prohlašuje: Za poslední dva měsíce se hodně změnil námět mých modliteb: Pán mě vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetřovatele tajné služby, za prokurátory, za soudce i dozorce. A tak se modlím, aby se jim Pán dal poznat jako Spasitel, Pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívám neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Úplně se též rozptýlily poslední zbytky obav ze stále se prodlužujícího soudního jednání. Pán mne stále víc a víc ujišťuje, že on má všechno ve svých rukách a tak radostně očekávám okamžik, až on otevře dveře.

 

Velmi povzbuzující je rovněž zájem a spoluúčast súdánských křesťanů, zejména žen, kteří chodí v době konání soudních přelíčení před soudní budovu, kde se společně modlí a zpěvem vítají obžalované křesťany, jež přiváží do soudní budovy policejní eskorta. Tito křesťané tak pochopitelně sami riskují případné zatčení anebo vyšetřování. Níže můžete shlédnout převzaté video, které jedno z těchto shromáždění zachycuje.

 


(V případě problémů s přehráváním v prohlížeči si můžete video přehrát lokálně.)

 

Po celou dobu trvání případu se vyhodnocuje dopad případné publicity. Zpočátku byla, jak jsme již psali, považována za nevhodnou. Zejména také kvůli tomu, že některá světská média hledala v tomto případu jen lacinou senzaci a jejich pozornost byla spíše celé věci na obtíž. Od počátku jsme věděli, že zde nejvíce pomohou modlitby a trpělivé očekávání na Boží cesty a vedení. V posledních týdnech, jak se situace kolem těchto zatčených křesťanů měnila, se začala přehodnocovat i role publicity případu. Nakonec se došlo k závěru požádat mezinárodní křesťanskou komunitu o pomoc nejen modlitební, ale i formou obvyklých protestních lístků.

 

Z tohoto důvodu nechala nyní naše česká kancelář vytisknout protestní lístky adresované nedávno otevřenému súdánskému velvyslanectví v Praze. Lístky budou přikládány k zásilkám nejbližšího vydání našeho bulletinu (4/2016). Můžete si je rovněž stáhnout a sami vytisknout.

 

Petrova rodina i my všichni, kteří tento případ od počátku každodenně sledujeme a prožíváme jako nejbližší Petrovi přátelé a spolupracovníci, jsme vděční všem, kteří v uplynulých měsících, třebaže postrádali z důvodu obav před publicitou nové informace, vytrvali v modlitbách a přímluvách za Petra, jeho situaci, jeho rodinu i další vězněné súdánské křesťany. Jsme také vděčni těm českým diplomatům, kteří si uvědomovali, že se jedná o případ, ve kterém nejde jen o pouhé zatčení osoby, která v zahraničí sledovala nějaké vlastní zájmy, ale o případ pronásledování člověka, který se snažil druhým pomáhat a trpí ve jménu křesťanské víry, která byť se to někomu líbí nebo ne, je součástí naší identity a tisícileté kultury. (sf)

 

Stáhněte si protestní lístek ve formátu PDF. (Technická poznámka: podle poštovní normy je k výrobě lístků zapotřebí používat papír o minimální plošné hmotnosti 180 g/m2.)

0.2 MB, staženo ×

 

Zdroj: www.hlas-mucedniku.cz

 

TIP na (elektronickou) knihu:

 

Petr Jašek a Rebecca Georgeová: Snubní prsten za život

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

Službu z. s. Pomoc pronásledované církvi (provozovatele těchto internetových stránek) je možné podpořit také zakoupením knihy z nabídky nakladatelství Stefanos. Pokud vás zajímají informace ze Súdánu, doporučujeme vám elektronický titul Snubní prsten za život – k objednání použijte online formulář.

 

Všechny e-knihy jsou k dispozici ve formátech KF8+Mobi (pro Kindle) a EPUB (pro ostatní čtečky, telefony, tablety a počítače). K objednávce získáte navíc 5% slevu pro čtenáře Hlasu mučedníků, tj. za e-knihu zaplatíte pouhých 122 Kč.

 

Vaše modlitby


Helena B., Brno (27.02.2017 07:12:03)
Pane Bože, děkuji Ti za Petra Jaška a jeho rodinu, děkuji Ti, žes ho vyvedl z vězení a je teď doma. Prosím Tě o požehnání, ochranu, načerpání sil a Tvoji radost pro něho i celou jejich rodinu v období, které je před nimi. Děkuji Ti, že jsi s nimi a že je neopustíš. A poneseš je i v čase, který je před nimi.

Jana S., Žilina (15.11.2016 00:33:10)
Modlím sa za Vás,za Vašu vieru, Vaše odhodlanie a dobré skutky. Spolu s Bohom stojím pri Vás. Nie Ste sám a ja viem, že dobré skutky neostanú nepovšimnuté. Máte Vy aj okolo Vás ľudí môj obrovský obdiv, že stojíte za každú cenu za dobrou vecou. Boh s Vami.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

V listopadu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová e-kniha.

 

 

Z boje o náboženství v sovětském Rusku

 

Zápisky věřícího (1917–1923)

 

Křesťanský myslitel, teolog, publicista a veřejná osobnost, jeden z vedoucích představitelů Ruského studentského křesťanského hnutí, v této autobiografické knize líčí události od ruské revoluce až do svého vyhoštění ze Sovětského svazu.

 

E-kniha vychází z tištěné publikace vydané v Praze roku 1931 Křesťanským spolkem mladíků v Čechách. Z ruského originálu Записки верующего. Из истории Религиозного движения в России (1917–1923) přeložil Samuel Verner.

 

Text nového vydání (2020) byl jazykově a redakčně upraven. Titul je k dispozici pouze v elektronické podobě (ve formátech Kindle a EPUB).

 

 

TIP: Všechny e-knihy z nakladatelství Stefanos si můžete také zdarma půjčit ve vaší místní knihovně. Pokud si zatím e-knihy v knihovně nepůjčujete, přečtěte si, jak na to.

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

 

    Zakladatel Hlasu mučedníků se jmenoval Richard …

Antispam:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. (Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné.) Doplňte správnou odpověď na kontrolní otázku do pole „Antispam“. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.